REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO EUROPPA.EU
Z DN. 04.08.2016

§ 1

 1. Regulamin niniejszy tworzony jest na potrzeby korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego Europpa.eu stanowiącego własność spółki DOM FINANSOWO-INWESTYCYJNY FILAR Spółka z ograniczoną odpowidzialnością, adres prowadzonej działalności: Legionów 112/21, 81-472 Gdynia, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 594899, o kapitale zakładowym w wysokości 200 000,00 zł (wniesionym w całości), NIP 585-147-29-83, REGON 222164528 (dalej "DOM FINANSOWO-INWESTYCYJNY FILAR").
 2. Za każdym razem, gdy w niniejszym Regulaminie użyte zostają podane niżej słowa, należy je rozumieć tak, jak to określono w niniejszym ustępie: Regulamin ? regulamin korzystania z sewisu internetowego Europpa.eu będący przy tym regulaminem w rozumieniu art. 8 i nast. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204 ze zm.),
  Serwis ? serwis internetowy Europpa.eu,
  Użytkownik ? osoba fizyczna lub osoba prawna, a także podmiot nieposiadający osobowości prawnej, któremu ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonała rejestracji w Serwisie na zasadach określonych w Regulaminie oraz korzysta z Usług oferowanych przez Serwis, Usługa ? świadczona przez DOM FINANSOWO-INWESTYCYJNY FILAR na rzecz Użytkowników lub osoby trzecie usługa pośrednictwa finansowego oraz usługa związana z korzystaniem z Serwisu.
 3. Funkcjonowanie niniejszego Serwisu opiera się na świadczeniu przez DOM FINANSOWO-INWESTYCYJNY FILAR Usług na rzecz Użytkowników Serwisu, przy czym świadczenie Usług odbywa się każdorazowo na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, a także w innych aktach prawnych.

§ 2

 1. Użytkownikiem Serwisu zostaje się po dokonaniu prawidłowej rejestracji w Serwisie. Warunkiem rejestracji o korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu, która jest udostęponiona bezpłatnie na stronie internetowej Serwisu pod adresem http://europpa.eu/regulamin.html. Korzystając z Serwisu Użytkownik potwierdza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz akceptuje jego postanowienia.
 2. Dostarczanie przez Użytkownika jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym jest zakazane. Za bezprawne uważa się m.in. podawanie przez Użytkownika danych niezgodnych z prawdą.
 3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność majątkową za prawdziwość danych podawanych przez niego w Serwisie.
 4. Czynności dokonane przez osobę trzecią z wykorzystaniem konta zarejestrowanego przez Użytkownika w Serwisie i z wykorzystaniem hasła zabezpieczającego konto Użytkowanika uważane będą za czynności dokonane przez Użytkownika. Użytkownik odpowiada za skutki takich działań, obejmuje to również odpowiedzialność majątkową. Zastrzeżenie to nie dotyczy sytuacji, kiedy hasłe zabezpieczające konto Użytkownika pozyskanego zostanie w sposób niezgodny  prawem.
 5. Do współpracy z sytemem informatycznym Serwisu należy spełnić wymagania techniczne obejmujące stały dostęp do Internetu, poprawnie skonfigurowaną pocztę elektroniczną, poprawnie skonfigurowaną przeglądarkę internetową obsługującą pliki Cookies (Google Chrome min. 6, Mozilla Firefox min. 3.0, Microsoft Internet Explorer min. 8.0, Opera min. 9.0) oraz włączoną obsługę Cookies i JavaScript.

§ 3

 1. Informacja handlowa pochodząca z Serwisu obejmuje materiały marketingowe DOM FINANSOWO-INWESTYCYJNY FILAR oraz jego partnerów przekazywaną na adres e-mail określony przez Użytkownika przy rejestracji w Serwisie. Informacja handlowa może dotyczyć danych, lub komentarzy związanych z pośrednictwem finansowym, kredytami i pożyczkami pod zabezpieczenie rzeczowe, pożyczkami gotówkowymi, a także może przedstawiać Usługi oferowane na platformie Serwisu w tym nowe ? tzn. pojawiające się po rejestracji Użytkownika w Serwisie ? rozwiązania inwestycyjne. Informacją handlową może być również informacja o produktach oferowanych przez partnerów DOM FINANSOWO-INWESTYCYJNY FILAR w zakresie ich działalności, przy czym informacja o partnerach opublikowana będzie na stronie internetowej Serwisu.
 2. Financial Home Investment może kierować do Użytkowników na adres e-mail określony przy rejestracji, na numer telefonu ustnie i poprzez SMS, przez serwisy społecznościowe jak Facebook także informacje niestanowiące informacji handlowej a potrzebne do realizacji Usług w ramach platformy Serwisu, dotyczące zmiany Regulaminu, koniczne do realizacji Usług, a także wykonania uprawnień Financial Home Investment oraz przepsów prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Poprzez rejestrację w Serwisie, a także poprzez wypełnienie formularza kontaktowego na stronie internetowej Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowej w zakresie określonym w § 3. Zgoda ta może zostać przez Użytkownika anulowana w każdym czasie poprzez skierowanie na adres biuro@europpa.eu maila zawierającego oświadczenie w tym przedmiocie.

§ 4

 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za skutki prawne czynności podejmowanych po dokonaniu rejestracji w Serwisie za pośrednictwem platformy Serwisu.
 2. DOM FINANSOWO-INWESTYCYJNY FILAR nie ponosi w stosunku do Użytkownika odpowiedzialności za szkody wynikające z niezastosowania się do wymogów technicznych określonych w § 2 ust. 5, awarii sprzętu należącego do Użytkownika, braku dostępu do Serwisu, wynikającego z przyczyn niezależnych od DOM FINANSOWO-INWESTYCYJNY FILAR, z awarii serwerowni, z ataku hakerskiego, z korzystania przez Użytkowników z komputera niezabezpieczonego oprogramowaniem antywirusowym, będące wynikiem bezprawnego pozyskania przez osoby trzebie hasła do konta Użytkownika, za szkody powstałe z przyczyn leżących po stronie osób trzecich w tym dostawców internetu i podmiotów obsługujących system płatności, za skutki oznaczenia poczty elektronicznej pochodzącą od DOM FINANSOWO-INWESTYCYJNY FILAR lub Użytkownika jako spam przez dostawcę usług poczty elektronicznej oraz odrzucenia z tych przyczyn korespondencji elektronicznej przez serwer poczty.
 3. DOM FINANSOWO-INWESTYCYJNY FILAR zastrzega, iż w funkcjonowaniu Serwisu mogą zachodzić przerwy wywołane przczynami technicznymi i nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkodę wywołaną taką przerwą. O przerwie technicznej Użytkownik informowany będzie komunikaten na stronie internetowej z wyjątkiem sytuacji, gdy przerwa wywołana będzie czynnikiem działającym nagle.
 4. DOM FINANSOWO-INWESTYCYJNY FILAR nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do osób trzecich, których dane zostały wykorzystane przy rejestracji w Serwisie bez ich wiedzy i zgody.
 5. DOM FINANSOWO-INWESTYCYJNY FILAR ponosi w stosunku do Użytkowników odpowiedzialność cywilną wynikającą z niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi tylko w wypadku, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi jest zawinione.

§ 5

 1. Reklamacje obejmujące zastrzeżenia do sposobu wykonywania Usług przez DOM FINANSOWO-INWESTYCYJNY FILAR należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@europpa.eu. Reklamacja powinna zawierać opis sytuacji, której reklamacja dotyczy, oraz opis zastrzeżeń i uwag, a ponadto zawierać imię i nazwisko Użytkownika. W przypadku niekompletnej reklamacji DOM FINANSOWO-INWESTYCYJNY FILAR wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia.
 2. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30-u dni poczynając od daty doręczenia reklamacji. DOM FINANSOWO-INWESTYCYJNY FILAR zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji o kolejne 30 dni w sytuacji, gdy jej rozpatrzenie w podstawowym terminie nie będzie możliwe. Brak rozpatrzenia reklamacji w terminie nie będzie oznaczła uznania zastrzeżeń.
 3. O wyniku postępowania reklamacyjnego Użytkownik informowany będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres.

§ 6

 1. Z chwilą dokonania rejestracji w Serwisie Użytkownik udostępnienia DOM FINANSOWO-INWESTYCYJNY FILAR swoje dane osobowe i udziela upoważnienia do przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych do celów związanych z działaniem platformy Serwisu, w tym w szczególności świadczenia Usług oraz udostępniania informacji handlowej, o której mowa w § 3 Regulaminu.
 2. Dane osobowe Użytkownika podlegają ochronie przewidzianej przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 ze zm.). DOM FINANSOWO-INWESTYCYJNY FILAR ma obowiązek zapewnienia warunków gwarantujących bezpieczeństwo danych osobowych, zapobiegających uszkodzeniu lub przypadkowej utracie danych osobowych, uniemożliwiających osobom trzecim nieuprawniony dostęp do danych osobowych. Użytkownikowi ma prawo żądać aktualizacji lub poprawienia swoich danych osobowych. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych.
 3. Użytkownika, jego dane osobowe nie mogą być udostępnianie jakimkolwiek osobom trzecim. Nie dotyczy to partnerów DOM FINANSOWO-INWESTYCYJNY FILAR, o których mowa w § 3 ust. 1. Użytkownik może w każdym czasie żądać zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych.
 4. Poprzez rejestrację w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na udostępnienie danych osobowych podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym do dochodzenia na jego rzecz zobowiązań wynikających z wykonania Usług. W razie żądania przez Użytkownika zaprzestania przetwarzania danych osobowych, DOM FINANSOWO-INWESTYCYJNY FILAR będzie uprawnione do przetwarzania danych osobowych jedynie w celu dochodzenia od Użytkownika roszczeń związanych z rozliczeniem Usług.
 5. W celach określonych w ust. 1 przetwarzane mogą być następujące dane osobowe:
  • imię i nazwisko lub nazwa,
  • adres zamieszkania lub dokładny adres siedziby,
  • numery ewidencyjny NIP, REGON, PESEL,
  • numer telefonu kontaktowego,
  • adres poczty elektronicznej,
  • imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu, a ponadto numer telefonu kontaktowego tej osoby oraz adres poczty elektronicznej.
 6. Administratorem danych osobowych DOM FINANSOWO-INWESTYCYJNY FILAR Spółka z ograniczoną odpowidzialnością w Sopocie, adres prowadzonej działalności: Al. Niepodległości 735/4, 81-840 Sopot, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 594899, NIP 585-147-29-83, REGON 36336537.

§ 7

 1. DOM FINANSOWO-INWESTYCYJNY FILAR jest upoważnione do stosowania "Cookies" (ciasteczek) czyli plików, zawierających dane informatyczne, w postaci plików tekstowych, które serwer zapisuje na urządzeniu końcowym (w szczególności komputer lub Urządzenie Mobilne) użytkownika danego serwisu, tak by odczytać je ponownie przy każdorazowym połączeniu się z serwisem z tego urządzenia końcowego.
 2. Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z 16 lipca 2004 r. ? Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800) informujemy, iż podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies jest DOM FINANSOWO-INWESTYCYJNY FILAR. Przedmiotowe działanie odbywa się zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności z ustawą ? Prawo telekomunikacyjne, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawą o ochronie danych osobowych.
 3. Pliki cookies są ustawiane przy "wejściu" i "wyjściu" z Serwisu, nie są wykorzystywane do identyfikacji czy ustalania tożsamości poszczególnych Użytkowników. Wykorzystywanie Cookies nie powoduje zmian w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (tj. np. komputerze, Urządzeniach Mobilnych) jak i w oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.
 4. Pliki Cookies mogą być wykorzystywane w celu: a. Dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; b. Udoskonalenia Serwisu, poprzez maksymalną indywidualizację treści wyświetlanych dla danego Użytkownika Serwisu; c. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; d. Utrzymania sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; e. W celu zoptymalizowania oferty reklamowej i marketingowej dla danego Użytkownika Serwisu, zarówno przez Usługodawcę jak i innych reklamodawców, a także partnerów biznesowych Usługodawcy.
 5. W ramach Serwisu stosowane są trzy zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne", "stałe" oraz "zewnętrzne": a. Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczania Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) i służą do obsługi usług wymagających uwierzytelnienia w ramach danego Serwisu; b. "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika i służą do zapamiętania wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizacji interfejsu Użytkownika; c. "Zewnętrzne" pliki cookies (tzw. third parties cookies) umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu oraz dostarczanie użytkownikom treści reklamowych optymalnie dostosowanych do zainteresowań poszczególnych Użytkowników.
 6. Pliki cookies zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Usługodawcą reklamodawców oraz Partnerów, na co Użytkownik wyraża zgodę.
 7. Dostępne przeglądarki internetowe w ustawieniach początkowych akceptują pliki cookies. Każdy Użytkownik może jednak sprzeciwić się umieszczaniu plików cookies na jego urządzeniu końcowym. Co do zasady, by zmienić te ustawienia, należy skorzystać z opcji wyłączenia mechanizmu plików cookies w danej przeglądarce internetowej, zarówno na komputerach jak i Urządzeniach Mobilnych. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Warto jednak wspomnieć, że usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z istotnych funkcjonalności Serwisu. Więcej informacji na temat cookies możesz przeczytać np. pod tym adresem: About cookies oraz Wszystko o ciasteczkach.

§ 8

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Serwisie tj. 04.03.2016 r. DOM FINANSOWO-INWESTYCYJNY FILAR zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, przy czym zmiana obowiązywać będzie od chwili jej ogłoszenia w Serwisie pod adresem http://europpa.eu/regulamin.html.
 2. Prawa autorskie do Serwisu przysługują DOM FINANSOWO-INWESTYCYJNY FILAR i objęte są ochroną przewidzianą w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, Nr 94, poz. 658, Nr 121, poz. 843 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 662 ze zm.) oraz w Ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1402 ze zm.) Ochroną objęte są wszystkie elementy składające się na treść Serwisu. Kopiowanie, wykorzystywanie, a także rozpowszechnianie Serwisu jest zabronione.
 3. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez pocztę elektroniczną pod adresem biuro@europpa.eu oraz telefonicznie.