REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO EUROPPA.EU DOTYCZĄCY INWESTYCJI Z GWARANCJĄ SPŁATY Z DN. 11.09.2018

§ 1

 1. Regulamin niniejszy tworzony jest na potrzeby korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego Europpa.eu stanowiącego własność spółki DOM FINANSOWO-INWESTYCYJNY FILAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres prowadzonej działalności: Legionów 112/21, 81-472 Gdynia, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 521795, o kapitale zakładowym w wysokości 200 000,00 zł (wniesionym w całości), NIP 585 146 93 89, REGON 222164528 (dalej "DFI FILAR" lub "Operator").
 2. Za każdym razem, gdy w niniejszym Regulaminie użyte zostają podane niżej słowa, należy je rozumieć tak, jak to określono w niniejszym ustępie:
  • regulamin: regulamin korzystania z serwisu internetowego Europpa.eu będący przy tym regulaminem w rozumieniu art. 8 i nast. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204 ze zm.),
  • serwis: serwis internetowy Europpa.eu,
  • usługodawca: DFI FILAR,
  • użytkownik: każda pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, a także podmiot nieposiadający osobowości prawnej, któremu ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonała rejestracji w Serwisie na zasadach określonych w Regulaminie przy zachowaniu poufności jej danych i wyrażaniu zgody na ich przetwarzanie na potrzeby wykonania usługi,
  • usługa: świadczona przez DFI FILAR na rzecz Użytkowników działalność, polegająca na oferowaniu zysku z udzielonej już pożyczki komercyjnej (inwestycja) na umówionych z kontrahentem w zleceniu zasadach, przez udział kontrahenta w zyskach z udzielonej pożyczki,
  • inwestycja: zabezpieczona hipotecznie lub przez przewłaszczenie na zabezpieczenie pożyczka komercyjna już udzielona w obrocie gospodarczym pomiędzy przedsiębiorcami z indywidulanym i niepowtarzalnym oznaczeniem,
  • zlecenie: złożone w serwisie polecenie użytkownika jego udziału w inwestycji na warunkach opisanych przy inwestycji skutkujące przekształceniem go w kontrahenta,
  • kontrahent: użytkownik, który po rejestracji zdecydował się na udział w zysku w proponowanej inwestycji, dający zlecenie "zainwestuj" na warunkach proponowanych przez usługodawcę i dokonujący wpłaty na poczet udziału w zyskach,
  • kontrahent kwalifikowany: inwestor zatwierdzony według uznania przez usługodawcę po przeprowadzonej weryfikacji w szczególności w oparciu o kryterium kolejności złożonego zlecenia i wpłaty na inwestycję,
  • potwierdzenie kontraktu: potwierdzenie na piśmie przez usługodawcę przyjęcia kontrahenta do kręgu kontarhentów kwalifikowanych ze wskazaniem kwoty umówionej i umówionego zysku oraz daty i warunków zwrotu kwoty wpłaty przy uwzględnieniu dalszych zapisów Regulaminu,
  • wszczęcie procedury windykacyjnej: złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu na mocy którego pożyczkobiorca poddał się egzekucji i/lub złożenie wniosku do komornika o wszczęcie względem pożyczkobiorcy egzekucji i/lub rozpoczęcie procedury sprzedaży nieruchomości przewłaszczonej na zabezpieczenie przez publiczną ofertę,
  • zakończenie procedury windykacyjnej: uzyskanie wypłaty w wyniku sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką z planu podziału sumy objętej egzekucją lub uzyskanie ceny ze sprzedaży nieruchomości objętej przewłaszczeniem na zabezpieczenie.
 3. Funkcjonowanie niniejszego Serwisu opiera się na świadczeniu przez DFI FILAR Usług na rzecz Użytkowników Serwisu, przy czym świadczenie Usług odbywa się każdorazowo na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, a także w innych aktach prawnych. Informacje zawarte w Serwisie w postaci reklam i zachęt nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej, w tym w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Zawarte w Serwisie informacje, w tym informacje ogólne o produkcie dostępne dla każdego niezarejestrowanego Użytkownika, nie stanowią zapewnienia, w szczególności w rozumieniu art. 556 Kodeksu cywilnego. DFI Filar nie ponosi odpowiedzialności za błędną interpretację danych skutkującą podjęciem błędnych decyzji co do udziału w zysku z pożyczki. DFI FILAR zapewnia, że każda wpłata dokonana przez Kontrahenta, w tym Kwalifikowanego, nie jest wystawiona na ryzyko, gdyż wpłata ta, zawsze zabezpieczona jest co najmniej ustanowioną przez pożyczkobiorcę na rzecz DFI FILAR hipoteką, lub innym nie budzącym wątpliwości zabezpieczeniem. Ponadto wpłaty Kontrahenta w tym Kwalifikowanego nie służą udzielaniu z nich kredytów, czy pożyczek na inwestycję, gdyż w momencie zawiązania kontraktu, pożyczka zawsze jest już udzielona a pożyczkobiorca poddany był wcześniejszej analizie co do jego zdolności zwrotu pożyczki na rzecz DFI FILAR.

§ 2

 1. Użytkownikiem Serwisu zostaje się po dokonaniu prawidłowej rejestracji w Serwisie. Warunkiem rejestracji i korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu, który jest udostępniony bezpłatnie na stronie internetowej Serwisu pod adresem http://europpa.eu/regulamin.html. Korzystając z Serwisu Użytkownik potwierdza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz akceptuje jego postanowienia.
 2. Dostarczanie przez Użytkownika jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym jest zakazane. Za bezprawne uważa się m.in. podawanie przez Użytkownika danych niezgodnych z prawdą.
 3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność majątkową za prawdziwość danych podawanych przez niego w Serwisie.
 4. Czynności dokonane przez osobę trzecią z wykorzystaniem konta zarejestrowanego przez Użytkownika w Serwisie i z wykorzystaniem hasła zabezpieczającego konto Użytkownika uważane będą za czynności dokonane przez Użytkownika. Użytkownik odpowiada za skutki takich działań, obejmuje to również odpowiedzialność majątkową. Zastrzeżenie to nie dotyczy sytuacji, kiedy hasło zabezpieczające konto Użytkownika pozyskane zostanie w sposób niezgodny z prawem.
 5. Do współpracy z systemem informatycznym Serwisu należy spełnić wymagania techniczne, obejmujące stały dostęp do Internetu, poprawnie skonfigurowaną pocztę elektroniczną, poprawnie skonfigurowaną przeglądarkę internetową obsługującą pliki Cookies oraz włączoną obsługę Cookies

§ 3

 1. Informacja handlowa pochodząca z Serwisu obejmuje materiały marketingowe Usługodawcy przekazywane na adres e-mail określony przez Użytkownika przy rejestracji w Serwisie. Informacja handlowa może dotyczyć danych lub komentarzy związanych z działalnością Usługodawcy, udzielonych przez Usługodawcę pożyczek jako przedmiot potencjalnych inwestycji, nowych pojawiających się po rejestracji Użytkownika w Serwisie inwestycyji.
 2. Usługodawca może kierować do Użytkowników na adres e-mail podany przy rejestracji, na numer telefonu ustnie i poprzez SMS, informacje niestanowiące informacji handlowej a potrzebnej do realizacji Usług w ramach platformy Serwisu w tym dotyczącej zmiany Regulaminu i koniecznej do realizacji Usług.
 3. Poprzez rejestrację w Serwisie, a także poprzez wypełnienie formularza kontaktowego na stronie internetowej Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowej w zakresie określonym w § 3. Zgoda ta może zostać przez Użytkownika anulowana w każdym czasie poprzez skierowanie na adres: biuro@europpa.eu e-maila zawierającego oświadczenie w tym przedmiocie lub poprzez trwałe usunięcie swego profilu ze strony Serwisu.

§ 4

 1. Użytkownik staje się czynnym uczestnikiem usługi przez udział w oferowanej w serwisie inwestycji.
 2. Każda inwestycja zawiera w Serwisie swój szczegółowy opis warunków, na jakich Użytkownik może do inwestycji przystąpić. Warunki te to w szczególności: kwota oferowanego udziału w inwestycji wyrażona w PLN, zakładany czas udziału w inwestycji, data i warunki wypłaty zysku od udziału w inwestycji, cykl wypłaty zysku od udziału w inwestycji, oczekiwana data zwrotu kwoty kapitału wpłaconej jako udział w inwestycji, opis rodzaju zabezpieczenia, wskazanie powiązania inwestycji z konkretną pożyczką oznaczoną indywidualnym i niepowtarzalnym numerem.
 3. DFI FILAR gwarantuje w każdym przypadku zwrot wpłaconego kapitału oznaczając oferowany produkt logotypem tarczy oraz w okresie umówionym gwarantuje wypłatę odsetek umownych wiążąc inwestycję z zabezpieczoną realnie pożyczką . Zwrot kapitału i wypłata zysku w postaci umówionych odsetek co do zasady następuje w terminie umówionym, z tym zastrzeżeniem, że w wypadku wszczęcia procedury windykacyjnej zwrot kapitału następuje dopiero w dacie zakończenia procedury windykacyjnej. DFI FILAR, zawiadomi Inwestora po upływie okresu umówionego o zaprzestaniu przez pożyczkobiorcę, z którym powiązano inwestycję, obsługi rat pożyczki. DFI FILAR, zawiadomi równocześnie Inwestora o rozpoczęciu względem pożyczkobiorcy akcji windykacyjnej i wstrzymaniu zwrotu wpłaconego kapitału. DFI FILAR określi przybliżony czas zwrotu kapitału wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Kontrahent kwalifikowany, po okresie umownym nabywa w miejsce odsetek umownych prawo do wypłaty odsetek ustawowych za opóźnienie. Na dzień opublikowania regulaminu, maksymalne odsetki wynoszą 10% w skali roku. Wraz z zakończeniem akcji windykacyjnej DFI FILAR wypłaci dla Kontrahenta Kwalifikowanego kwotę kapitału wraz z sumą odsetek za opóźnienie naliczonymi za czas oczekiwania na zwrot do daty faktycznego zwrotu.
 4. Użytkownik, decydując się na inwestycję wymienioną na stronie serwisy i wchodząc w polecenie "Zainwestuj" składa wiążącą ofertę zakupu oferowanej przez Serwis inwestycji, akceptując warunki kontraktu, w tym kwotę wpłaty własnej i oczekiwany zwrot przy uwzględnieniu warunków narzuconych przez DFI FILAR. Wraz ze złożonym zleceniem użytkownik otrzyma na swój adres e-mail kopię treści złożonego zlecenia ze wskazaniem rachunku do wpłaty, z którym powiązana jest inwestycja.
 5. Inwestycja ma charakter ograniczony czasowo i po upływie wskazanego przy inwestycji terminu końcowego na wpłatę wpłata przestaje być możliwa.
 6. Użytkownik, który zdecydował się na wpłatę dając Zlecenie zakupu udziału w zyskach z inwestycji zmienia swój status w Kontrahenta. Wraz ze zleceniem Kontrahent dokona na rzecz DFI FILAR wpłaty na warunkach przez niego wcześniej zaakceptowanych. Udzielone już Zlecenie może być wycofane tylko za zgodą Usługodawcy i tylko w 24 godziny od złożonego Zlecenia przy uzasadnieniu powodów cofnięcia zlecenia. Wówczas kwota wpłaty zostanie niezwłocznie zwrócona na rachunek Kontrahenta.
 7. Kontahent podlega indywidualnej ocenie przez DFI FILAR opartej na kryteriach czasu w jakim zlecenie zostało złożone dla uznania go za Kontrahenta Kwalifikowanego. Oceny dokonuje DFI FILAR w 24 godziny od zakończenia w Serwisie oferowania inwestycji i z tego tytułu, żaden Kontrahent nie ma prawa do zgłaszania reklamacji z tytułu odrzucenia jego zlecenia. W razie odrzucenia zlecenia kwota wpłaty zostanie niezwłocznie zwrócona na rachunek Kontrahenta.
 8. Wraz z uzyskaną pozytywną oceną Kontrahent uzyska status Kontrahenta Kwalifikowanego, o czym Usługodawca powiadomi go na jego adres e-mailowo. Wraz z tym powiadomieniem Kontrahent Kwalifikowany będzie zobowiązany do przestrzegania warunków zawartej umowy określonych w jego Zleceniu.
 9. Do Kontrahenta Kwalifikowanego, na adres dla doręczeń, wraz z wypełnieniem warunków zlecenia, i wpłatą kwoty deklarowanej, będzie wysłane na piśmie od Usługodawcy, w dwa dni robocze, potwierdzenie treści kontraktu.
 10. Kontrahent Kwalifikowany może zbyć swój udział w inwestycji innemu użytkownikowi powiązanemu z tą samą inwestycją wskazując cenę sprzedaży. Zbycie nie może nastąpić po wszczęciu procedury windykacyjnej i zawiadomieniu o tym Kontrahenta Kwalifikowanego. W celu zbycia udziału w inwestycji Kontrahent Kwalifikowany zgłosi ten fakt DFI FILAR, który jako pośrednik w sprzedaży poinformuje o ofercie innych Kontrahentów Kwalifikowancyh. DFI FILAR w przypadku akceptacji oferty sprzedaży zapłaci dla sprzedającego zaakceptowaną cenę pobierając prowizję w wysokości 3% od ceny.

§ 5

 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za skutki prawne czynności podejmowanych po dokonaniu rejestracji w Serwisie za pośrednictwem platformy Serwisu.
 2. DFI FILAR nie ponosi w stosunku do Użytkownika odpowiedzialności za szkody wynikające z niezastosowania się do wymogów technicznych określonych w § 2 ust. 5, w tym, awarii sprzętu należącego do Użytkownika, braku dostępu do Serwisu, wynikającego z przyczyn niezależnych od DFI FILAR, awarii serwerowni, ataku hakerskiego, korzystania przez Użytkowników z komputera niezabezpieczonego oprogramowaniem antywirusowym, bezprawnego pozyskania przez osoby trzecie hasła do konta Użytkownika, szkód powstałych z przyczyn leżących po stronie osób trzecich w tym dostawców internetu i podmiotów obsługujących system płatności, skutków oznaczenia poczty elektronicznej pochodzącej od DFI FILAR lub Użytkownika jako spam przez dostawcę usług poczty elektronicznej oraz odrzucenia z tych przyczyn korespondencji elektronicznej przez serwer poczty.
 3. DFI FILAR zastrzega, iż w funkcjonowaniu Serwisu mogą zachodzić przerwy wywołane przyczynami technicznymi i nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkodę wywołaną taką przerwą. O przerwie technicznej Użytkownik informowany będzie komunikatem na stronie internetowej z wyjątkiem sytuacji, gdy przerwa wywołana będzie czynnikiem działającym nagle.
 4. DFI FILAR nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do osób trzecich, których dane zostały wykorzystane przy rejestracji w Serwisie bez ich wiedzy i zgody.
 5. DFI FILAR ponosi w stosunku do Użytkowników odpowiedzialność cywilną wynikającą z niewykonania lub nienależytego wykonania usługi tylko w wypadku, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi jest zawinione.
 6. Reklamacje obejmujące zastrzeżenia do sposobu wykonywania Usług przez DFI INWESTYCYJNY FILAR należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@europpa.eu. Reklamacja powinna zawierać opis sytuacji, której reklamacja dotyczy, oraz opis zastrzeżeń i uwag, a ponadto zawierać imię i nazwisko Użytkownika. W przypadku niekompletnej reklamacji DFI FILAR wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia.
 7. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni poczynając od daty doręczenia reklamacji. DFI FILAR zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji o kolejne 30 dni w sytuacji, gdy jej rozpatrzenie w podstawowym terminie nie będzie możliwe. Brak rozpatrzenia reklamacji w terminie nie będzie oznaczał uznania reklamacji.
 8. O wyniku postępowania reklamacyjnego Użytkownik będzie informowany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przy rejestracji lub w reklamacji.

§ 6

 1. Z chwilą dokonania rejestracji w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na udostępnienie dla Usługodawcy swoich danych osobowych i udziela tym samym upoważnienia do przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych do celów związanych z działaniem platformy Serwisu, w tym w szczególności świadczenia Usług oraz udostępniania informacji handlowej, o której mowa w § 3 Regulaminu.
 2. Dane osobowe Użytkownika podlegają ochronie przewidzianej przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). DFI FILAR ma obowiązek zapewnienia warunków gwarantujących bezpieczeństwo danych osobowych, zapobiegających uszkodzeniu lub przypadkowej utracie danych osobowych, uniemożliwiających osobom trzecim nieuprawniony dostęp do danych osobowych. Użytkownik ma prawo żądać aktualizacji lub poprawienia swoich danych osobowych. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych włącznie z prawem do ich usunięcia.
 3. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane przez DFI FILAR jako ich administratora i będą pozyskane tylko w takim zakresie jaki jest niezbędny dla wykonania umowy. Dane te jako dane poufne i chronione nie będą udostępniane osobom trzecim, nie będą przedmiotem żadnego obrotu a dostęp do nich będzie miał wąski krąg pracowników DFI FILAR. Wraz z rejestracją Użytkownik wyrazi zgodę na ujawnienie swoich danych osobowych, ich przechowywanie do daty ich usunięcia, przetwarzania na potrzeby wykonania umowy, celów marketingowych związanych z informowaniem przez DFI FILAR o nowych ofertach, przesyłanie wiadomości w formie pisemnej i elektronicznej o stanie wykonania umowy.
 4. Dane osobowe Użytkownika nie mogą być udostępnianie jakimkolwiek osobom trzecim. Użytkownik może w każdym czasie żądać zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych.
 5. W celach określonych w ust. 1 przetwarzane mogą być następujące dane osobowe:
  • imię i nazwisko lub nazwa,
  • adres zamieszkania lub dokładny adres siedziby,
  • numery ewidencyjny NIP, REGON, PESEL,
  • numer telefonu kontaktowego,
  • adres poczty elektronicznej,
  • imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu, a ponadto numer telefonu kontaktowego tej osoby oraz adres poczty elektronicznej.
 6. Administratorem danych osobowych jest DFI FILAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni , adres prowadzonej działalności: Legionów 112/21, 81-472 Gdynia, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 594899, NIP 585-147-29-83, REGON 36336537.

§ 7

 1. DFI FILAR jest upoważniony do stosowania "Cookies" (ciasteczek) czyli plików, zawierających dane informatyczne, w postaci plików tekstowych, które serwer zapisuje na urządzeniu końcowym (w szczególności komputer lub Urządzenie Mobilne) użytkownika danego serwisu, tak by odczytać je ponownie przy każdorazowym połączeniu się z serwisem z tego urządzenia końcowego.
 2. Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800) informujemy, iż podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies jest DFI FILAR. Przedmiotowe działanie odbywa się zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności z ustawą Prawo telekomunikacyjne, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz RODO.
 3. Pliki cookies są ustawiane przy "wejściu" i "wyjściu" z Serwisu, nie są wykorzystywane do identyfikacji czy ustalania tożsamości poszczególnych Użytkowników. Wykorzystywanie Cookies nie powoduje zmian w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (tj. np. komputerze, Urządzeniach Mobilnych) jak i w oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.
 4. Pliki Cookies mogą być wykorzystywane w celu: a. Dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; b. Udoskonalenia Serwisu, poprzez maksymalną indywidualizację treści wyświetlanych dla danego Użytkownika Serwisu; c. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; d. Utrzymania sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; e. W celu zoptymalizowania oferty reklamowej i marketingowej dla danego Użytkownika Serwisu przez Usługodawcę
 5. W ramach Serwisu stosowane są trzy zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne", "stałe" oraz "zewnętrzne": a. Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczania Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) i służą do obsługi usług wymagających uwierzytelnienia w ramach danego Serwisu; b. "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika i służą do zapamiętania wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizacji interfejsu Użytkownika; c. "Zewnętrzne" pliki cookies (tzw. third parties cookies) umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu oraz dostarczanie użytkownikom treści reklamowych optymalnie dostosowanych do zainteresowań poszczególnych Użytkowników.
 6. Dostępne przeglądarki internetowe w ustawieniach początkowych akceptują pliki cookies. Każdy Użytkownik może jednak sprzeciwić się umieszczaniu plików cookies na jego urządzeniu końcowym. Co do zasady, by zmienić te ustawienia, należy skorzystać z opcji wyłączenia mechanizmu plików cookies w danej przeglądarce internetowej, zarówno na komputerach jak i Urządzeniach Mobilnych. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z istotnych funkcjonalności Serwisu.

§ 8

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Serwisie tj. 13.11.2019 r. DFI FILAR zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, przy czym zmiana obowiązywać będzie od chwili jej ogłoszenia w Serwisie pod adresem http://europpa.eu/regulamin.html.
 2. Prawa autorskie do Serwisu przysługują DFI FILAR i objęte są ochroną przewidzianą w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, Nr 94, poz. 658, Nr 121, poz. 843 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 662 ze zm.) oraz w Ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1402 ze zm.) Ochroną objęte są wszystkie elementy składające się na treść Serwisu. Kopiowanie, wykorzystywanie, a także rozpowszechnianie Serwisu jest zabronione.
 3. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez pocztę elektroniczną pod adresem biuro@europpa.eu oraz telefonicznie.