REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO EUROPPA.EU DOTYCZĄCY UDZIAŁU W AUKCJACH POŻYCZKOWYCH

§1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin niniejszy określa warunki korzystania przez Użytkowników z Serwisu internetowego Europpa.eu stanowiącego własność spółki DFI FILAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres prowadzonej działalności: Legionów 112/21, 81-472 Gdynia, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 521795, o kapitale zakładowym w wysokości 200 000,00 zł (wniesionym w całości), NIP 585 146 93 89, REGON 222164528.
 2. DOM FINANSOWO-INWESTYCYJNY FILAR sp. z o.o. w niniejszym Regulaminie zwany będzie zamiennie także jako: DFI FILAR, Europpa lub Operator.
  • Użyte terminy i definicje. Za każdym razem, gdy w niniejszym Regulaminie użyte zostają podane niżej słowa, należy je rozumieć tak, jak to określono w niniejszym ustępie:
   • Regulamin: regulamin korzystania z Serwisu internetowego Europpa.eu będącego przy tym regulaminem w rozumieniu art. 8 i nast. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204 ze zm.),
   • DFI FILAR, Europpa lub Operator to używane zamiennie nazwy na określenie spółki DOM FINANSOWO-INWESTYCYJNY FILAR sp. z o.o. będącej właścicielem Serwisu Europpa.eu.
   • Europpa lub Serwis - Serwis internetowy, którego właścicielem jest DOM FINANSOWO-INWESTYCYJNY FILAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres prowadzonej działalności: Legionów 112/21, 81-472 Gdynia, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 521795, o kapitale zakładowym w wysokości 200 000,00 zł (wniesionym w całości), NIP 585 146 93 89, REGON 222164528.
   • Użytkownik - każda pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, a także podmiot nieposiadający osobowości prawnej, któremu prawo przyznaje zdolność prawną, która dokonała rejestracji w Serwisie na zasadach określonych w Regulaminie. W przypadku Pożyczkobiorców nie ma obowiązku rejestracji, w takich przypadkach Pożyczkobiorca związany jest odrębną umową.
   • Konto - unikalny profil dostępny po zalogowaniu, dzięki któremu Użytkownik może wprowadzać i zarządzać swoimi danymi, opisami i innymi elementami zamieszczonymi w Serwisie, uzyskiwać podgląd do udzielonych pożyczek.
   • Aukcja - zamieszczone w Serwisie Europpa.eu prze DFI Filar ogłoszenie dotyczące możliwości udzielenia pożyczki Pożyczkodawcy
   • Administratorzy - przedstawiciele Europpa.eu sprawujący techniczną pieczę nad Serwisem.
   • Pożyczkobiorca - nie będący konsumentem Użytkownik zawierający z wykorzystaniem Europpa.eu. umowę Pożyczki z Pożyczkodawcą
   • Pożyczkodawca - posiadający aktywne konto Użytkownik składający Ofertę i zawierający z Pożyczkobiorcą umowę Pożyczki z wykorzystaniem Europpa.eu.
   • Pożyczka - umowa pożyczki zawarta pomiędzy Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
   • Oferta - Oświadczenie woli złożone przez pożyczkodawcę w odpowiedzi na Aukcję uruchomioną przez Pożyczkobiorcę, dotyczące udzielenia pożyczki na warunkach określonych w opisie Aukcji pożyczkowej i zawarcia z nim umowy Pożyczki na tych warunkach.
   • Rachunek techniczny - wirtualny rachunek służący do opłacania usług w Serwisie, wypłaty pożyczki, rozliczeń pomiędzy Użytkownikami oraz monitorowania prawidłowości spłat.

§2. Warunki świadczenia usługi

 1. Korzystając z Serwisu, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz Polityki prywatności i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 2. W celu poprawnego działania Serwisu, korzystanie z Serwisu wymaga posługiwania się przez Użytkownika oprogramowaniem: aktualnej wersji przeglądarki internetowej z obsługą plików cookie i JavaScript.
 3. DFI FILAR świadczy usługi zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, które obejmują w szczególności rejestrację w Serwisie na zasadach określonych w Regulaminie, których efektem jest doprowadzenie do zawarcia pożyczki pomiędzy Użytkownikami.
 4. DFI FILAR oraz Europpa.eu nie działa na rzecz żadnej ze stron, nie jest stroną umów zawieranych przez Użytkowników, nie ponosi odpowiedzialności za działanie którejkolwiek ze stron umowy, jak również nie poręcza w żadnej formie zobowiązań zaciągniętych przez zarejestrowanych Użytkowników, ani nie gwarantuje prawidłowego przebiegu umów pożyczkowych i spłaty zaciągniętych zobowiązań.
 5. W celu zapewnienia odpowiedniego świadczenia usług, Serwis może kontaktować się z Użytkownikiem, dotyczy to głównie nowych Użytkowników. Kontakt odbywa się za pośrednictwem podanych w procesie rejestracji adresu e-mail, poczty tradycyjnej lub telefonu, w przypadku, gdy Użytkownik nie ukończy procesu rejestracji, nie dostarczy którychkolwiek dokumentów lub informacji wymaganych w procesie rejestracji lub na jakimkolwiek późniejszym etapie, a także w przypadku, gdy nie dokona jakiejkolwiek innej czynności wymaganej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub niezbędnej w celu świadczenia usług. Dokonując rejestracji w Europpa.eu, Użytkownik wyraża zgodę na kontakt ze strony Serwisu w powyższy sposób i w powyższym zakresie.

§3. Konto Użytkownika

 1. Warunkiem korzystania z funkcji Serwisu Europpa.eu jest poprawne zarejestrowanie się.
 2. Rejestrując się należy zaakceptować regulamin i wypełnić formularz na stronie: https://www.europpa.eu/rejestracja/
 3. Po zakończonej rejestracji, Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów powszechnie obowiązującego prawa i regulaminu.
 4. Rejestrując się poprzez profil Facebook, Użytkownik zobowiązany jest autoryzować usługę Europpa.eu w ramach aplikacji Facebook do uzyskania dostępu do podstawowych publicznych informacji Użytkownika, adresu poczty elektronicznej Użytkownika, informacji z profilu Użytkownika, liczby znajomych.
 5. Zarejestrowany Użytkownik powinien posiadać dowód osobisty lub kartę pobytu, rachunek bankowy, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu komórkowego.
 6. Użytkownik powinien podać prawdziwe dane przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego. Wprowadzenie fałszywych danych może prowadzić do zawieszenia lub usunięcia Konta Użytkownika.
 7. Rejestrując się, Użytkownik akceptuje fakt przetwarzania swoich danych osobowych, zgodnie z Polityką prywatności oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), obowiązującymi przepisami krajowymi o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204 ze zm.).
 8. W przypadku zmiany danych zawartych w formularzu rejestracyjnym, Użytkownik ma obowiązek powiadomienia Europpa.eu, za każdym razem, gdy ulegną one zmianie.

§4. Zobowiązania Użytkownika

 1. Użytkownik ma prawo korzystania z Serwisu pod warunkiem przestrzegania przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz przestrzegania zapisów regulaminu.
 2. W wypadku naruszenia regulaminu, norm powszechnie obowiązującego prawa, Europpa zastrzega sobie prawo do usunięcia treści które są nie zgodne z polityką Serwisu. W szczególności zabrania się zamieszczania treści (również w postaci loginów) które mają charakter reklamowy, naruszają porządek społeczny, etyczny, nawołują do przemocy, są sprzeczne z obowiązującym prawem, adresów stron www itp.
 3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne szkody wywołane w efekcie zachowania niezgodnego z prawem oraz nieprzestrzegania przez niego postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Użytkownik może w Serwisie posiadać tylko jedno Konto, może je usunąć wybierając odpowiednią funkcję w panelu zarządzania Kontem.
 5. Przekazywanie danych dostępowych do Serwisu osobom trzecim jest zabronione.
 6. Europpa ma prawo do usunięcia Konta Użytkownika jeżeli Użytkownik nie stosuje się do przepisów prawa powszechnie obowiązujących i zapisów regulaminu.

§5. Zasady działania Aukcji i Serwisu

Usługodawca świadczy usługę polegającą na prowadzeniu Serwisu internetowego organizującego Aukcje pożyczkowe Europpa.eu, za pośrednictwem którego, Użytkownicy udzielają pożyczek przeznaczonych na inwestycje. DFI FILAR nie świadczy usługi pośrednictwa finansowego i nie jest Pożyczkobiorcą.

 1. Użytkownik staje się czynnym uczestnikiem usługi przez udział w oferowanej w Serwisie Aukcji pożyczkowej.
 2. Każda Aukcja w Serwisie zawiera swój szczegółowy opis warunków, na jakich Użytkownik może do Aukcji przystąpić. Warunki te to w szczególności:
  • kwota pożyczki, wyrażona w PLN,
  • cykl wypłaty oprocentowania od udziału w pożyczce,
  • przewidywana data zwrotu kwoty kapitału wpłaconej jako udział w Aukcji,
  • opis rodzaju zabezpieczeń,
  • wskazanie powiązania Aukcji z konkretną pożyczką oznaczoną indywidualnym i niepowtarzalnym numerem,
  • cel pożyczki / opis inwestycji,
  • maksymalne oprocentowanie pożyczki, określone przez Pożyczkobiorcę,
  • ewentualne dodatkowe gratyfikacje określone przez Pożyczkobiorcę
 3. Użytkownik, decydując się na wzięcie udziału w Aukcji na stronie Serwisu i wchodząc w polecenie "Zainwestuj" składa wiążącą ofertę udzielenia pożyczki, akceptując warunki opisane w Aukcji pożyczkowej, w tym kwotę pożyczki i oczekiwany zwrot przy uwzględnieniu warunków narzuconych przez Pożyczkobiorcę. Wraz ze złożonym zleceniem użytkownik otrzyma na swój adres e-mail kopię treści złożonego zlecenia ze wskazaniem rachunku do wpłaty, z którym powiązana jest inwestycja.
 4. Aukcja pożyczkowa ma charakter ograniczony czasowo i po upływie wskazanego terminu końcowego na wpłatę, inwestycja nie jest możliwa.
 5. Pożyczkodawca ma obowiązek ocenić ryzyko inwestycyjne we własnym zakresie. Umowy pożyczki zawierane są pomiędzy Użytkownikami a DFI FILAR nie jest ich stroną. Wszelkie skutki podejmowania przez Użytkownika decyzji dotyczących pożyczki ponosi wyłącznie Użytkownik. DFI FILAR nie bierze odpowiedzialności za nie wywiązywanie lub nienależyte wywiązywanie się z umów pożyczkowych.
 6. Zwrot kapitału i wypłata oprocentowania powinna następować w terminie umówionym. Europpa nie ponosi w żadnym wypadku odpowiedzialności w przypadku ustania spłat pożyczki i niemożności całkowitego zaspokojenia zadłużenia. W przypadku ustania spłat, DFI FILAR informuje Pożyczkodawcę o możliwości rozpoczęcia względem Pożyczkobiorcy działań windykacyjnych, wskazując sposoby odzyskania pożyczki i należnych odsetek. Pożyczkodawca, po okresie umownym nabywa prawo do dochodzenia od Pożyczkobiorcy zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie - maksymalne odsetki wynoszą 14% w skali roku. W każdym przypadku, również w trakcie wszczętej procedury windykacyjnej, jeśli Pożyczkobiorca lub ktokolwiek na jego zlecenie wpłaci jakąkolwiek kwotę tytułem obsługi spłaty pożyczki -kwotę mniejszą niż kwota wymagana, to wówczas kwota wpłaty zostanie wypłacona proporcjonalnie pomiędzy Pożyczkodawców, z tym zastrzeżeniem, że podział kwoty uznanej na rachunku technicznym nastąpi pomiędzy wszczynających za pośrednictwem Europpa windykację, jeśli wcześniej zaprzestano dobrowolnych wpłat a choćby jeden z Pożyczkodawców zlecił wszczęcie działań windykacyjnych.
 7. Użytkownik, który zdecydował się na udział w Aukcji, klikając zlecenie "Zainwestuj", zobowiązany jest dokonać wpłaty na warunkach przez niego wcześniej zaakceptowanych. Udzielone już Zlecenie może być wycofane tylko za zgodą Usługodawcy i tylko w 24 godziny od złożonego Zlecenia przy uzasadnieniu powodów cofnięcia zlecenia. Wówczas kwota wpłaty zostanie niezwłocznie zwrócona na rachunek Inwestora.
 8. Użytkownik, decydując się na wzięcie udziału w Aukcji pożyczkowej, ma możliwość zmiany proponowanego przez Pożyczkobiorcę oprocentowania bazowego. O wyborze inwestorów, którzy wezmą udział w pożyczce decyduje Europpa, kierując się następującymi kryteriami - w kolejności wagowej:
  • najniższe zaproponowane oprocentowanie
  • data wpływu zadeklarowanych środków.
  DFI FILAR dokona ostatecznego wyboru Inwestorów w 24 godziny od zakończenia Aukcji. Zwrot środków z aukcji odrzuconych odbędzie się w 2 dni robocze od zakończenia Aukcji. Europpa zachowuje ostateczne prawo do odmowy możliwości inwestycyjnej bez podania powodów.
 9. Usługodawca powiadomi Użytkownika o wyborze jego oferty pożyczkowej, przesyłając informację na jego adres e-mail o wygranej aukcji i dokonanej wypłacie pożyczki.
 10. Pożyczkobiorca ma prawo do odwołania Aukcji na warunkach uzgodnionych z DFI FILAR. W takim przypadku jakiekolwiek umowy dotyczące w/w Aukcji pożyczkowej przestają obowiązywać, środki zostaną zwrócone inwestorom w 2 dni robocze. Europpa ma prawo odwołać Aukcję w przypadku zaistnienia innych uzasadnionych przyczyn, np. zagrożonego bezpieczeństwa.
 11. Jeżeli w Aukcji nie zgromadzi się więcej niż 75% oczekiwanej przez Pożyczkobiorcę kwoty pożyczki, Aukcja nie dochodzi do skutku. Środki wpłacone przez Użytkowników będą niezwłocznie zwrócone.
 12. Europpa lub podmioty z nim powiązane mają prawo do wzięcia udziału w Aukcji pożyczkowej na warunkach jak każdy Użytkownik.
 13. Użytkownik może zbyć swój udział w udzielonej pożyczce innemu Użytkownikowi wskazując cenę sprzedaży. W celu zbycia swojego udziału w pożyczce, Pożyczkodawca zgłosi ten fakt DFI FILAR, który poinformuje o ofercie innych Użytkowników. W przypadku zaakceptowania przez kupującego, ceny nabycia i w efekcie finalizacji sprzedaży, sprzedający zapłaci na rzecz DFI FILAR prowizję od ceny sprzedaży w wysokości 3%.
 14. DFI FILAR nie prowadzi w ramach obowiązków wynikających z regulaminu działań windykacyjnych względem Pożyczkobiorcy, może natomiast doradzić, wskazać właściwe drogi postępowania, przyjąć stosowne zlecenie windykacyjne. DFI FILAR w każdym przypadku zaprzestania spłat/ niepełnych spłat lub opóźnień dla utrzymania dobrych relacji z Użytkownikami skontaktuje się z Pożyczkobiorcą i upomni go, o czym zawiadomi Użytkowników.
 15. Inne usługi w ramach działalności Europpa:
  • pomoc w ustanowieniu zabezpieczeń roszczeń wynikających z umowy pożyczki
  • administracja hipotek, przewłaszczenia na zabezpieczenie lub innych zabezpieczeń
  • windykacja wstępna; monity, rozmowy telefoniczne, negocjacje itp.
  • w przypadku zaniechania lub częściowego zaniechania spłat przez Pożyczkobiorcę, przekazanie sprawy do współpracującej firmy windykacyjnej. Przekazanie spraw odbywa się na polecenie Pożyczkodawców.
  • utworzenie, utrzymywanie konta technicznego, stworzonego dla wygody Pożyczkodawców i na ich zlecenie. Konto służy do monitoringu wpłat, transparentności rozliczeń wpływów w ramach spłat pożyczki.

§6. Opłaty

 1. Użytkownik nie ponosi żadnych kosztów w związku z rejestracją w Serwisie i przeprowadzoną aukcją zakończoną zawarciem umowy pożyczki.
 2. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do pokrycia kosztów jak w odrębnej umowie. W przypadku zawarcia umowy pożyczki, DFI FILAR przysługuje wynagrodzenie liczone od wysokości kwoty udzielonej pożyczki.

§7. Dedykowany rachunek techniczny

 1. Dedykowany rachunek techniczny (w PLN), służy do opłacania usług przez pożyczkobiorcę, rozliczeń pomiędzy Użytkownikami, monitoringu, zapewnienia dla Użytkowników transparentności spłat oraz wygodzie Użytkowników i jest tworzony na zlecenie Użytkowników celem obsługi procesu udzielenia pożyczki i potem zwrotu pożyczki i wypłaty oprocentowania.
 2. Przekazanie kwoty udzielonej pożyczki oraz spłata pożyczki następuje za pośrednictwem dedykowanego rachunku technicznego, utworzonego przez DFI FILAR na zlecenie Użytkowników.
 3. W przypadku kiedy wpłacona przez Pożyczkobiorcę kwota nie pokrywa w całości kwoty pożyczki (lub raty), wówczas wpłata zostanie proporcjonalnie rozliczona pomiędzy Pożyczkodawców w stosunku do kwoty udzielonej pożyczki i przekazana na ich rachunki bankowe, w terminie 2 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty.
 4. W przypadku braku spłaty, Pożyczkodawca może zlecić odpłatnie DFI FILAR podjęcie działań windykacyjnych.

§8. Zakres odpowiedzialności DFI FILAR

 1. DFI FILAR nie jest stroną umów zawieranych przez Użytkowników i nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte wykonanie umów zawartych przez zarejestrowanych Użytkowników, nie działa na rzecz żadnej ze stron, nie jest pośrednikiem przy zawieraniu umów przez zarejestrowanych Użytkowników, nie ponosi odpowiedzialności za działanie którejkolwiek ze stron umowy, jak również nie poręcza w żadnej formie zobowiązań zaciągniętych przez Użytkowników, ani nie jest gwarantem wykonania lub należytego wykonania umów przez żadną ze stron, nie gwarantuje zwrotu zainwestowanego kapitału.
 2. DFI FILAR zastrzega, iż w funkcjonowaniu Serwisu mogą zachodzić przerwy wywołane przyczynami technicznymi i nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkodę wywołaną taką przerwą. O przerwie technicznej Użytkownik informowany będzie komunikatem na stronie internetowej z wyjątkiem sytuacji, gdy przerwa wywołana będzie czynnikiem działającym nagle.
 3. Użytkownik zobowiązany jest zamieszczać dane zgodne z prawdą i ponosi co do tego odpowiedzialność.
 4. DFI FILAR nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za treści i zachowania pozostające w sprzeczności z prawem lub zapisami niniejszego Regulaminu.
 5. Ocena ryzyka związanego z zawarciem umowy pożyczki należy wyłącznie do Użytkowników.
 6. DFI FILAR nie ponosi odpowiedzialności za skany, zdjęcia, dokumenty lub pliki przesyłane przez Użytkowników.
 7. Odpowiedzialność za wykonanie i skutki podatkowe zawartych umów Pożyczek spoczywa wyłącznie na Użytkowniku.
 8. DFI FILAR nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek efekty posługiwania się przez Użytkowników treściami i informacjami przedstawionymi w Serwisie oraz nie gwarantuje poprawności treści zamieszczanych w Serwisie.
 9. Do podejmowania działań w Serwisie w imieniu Użytkownika przez inny podmiot niezbędna jest pisemna zgoda właściciela Serwisu. W braku takiej zgody do aktywności w Serwisie upoważniony jest jedynie posiadacz konta osobiście.

§9. Ochrona prywatności

 1. Z chwilą dokonania rejestracji w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na udostępnienie dla Usługodawcy swoich danych osobowych i udziela tym samym upoważnienia do przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych do celów związanych z działaniem platformy Serwisu.
 2. Dane osobowe Użytkownika podlegają ochronie przewidzianej przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). DFI FILAR ma obowiązek zapewnienia warunków gwarantujących bezpieczeństwo danych osobowych, zapobiegających uszkodzeniu lub przypadkowej utracie danych osobowych, uniemożliwiających osobom trzecim nieuprawniony dostęp do danych osobowych. Użytkownik ma prawo żądać aktualizacji lub poprawienia swoich danych osobowych. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych włącznie z prawem do ich usunięcia.
 3. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane przez DFI FILAR jako ich administratora i będą pozyskane tylko w takim zakresie jaki jest niezbędny dla wykonania zapisów regulaminu. Dane te jako dane poufne i chronione nie będą udostępniane osobą trzecim, nie będą przedmiotem żadnego obrotu a dostęp do nich będzie miał wąski krąg pracowników DFI FILAR. Wraz z rejestracją Użytkownik wyrazi zgodę na ujawnienie swoich danych osobowych, ich przechowywanie do daty ich usunięcia, przetwarzania na potrzeby wykonanie regulaminu, celów marketingowych związanych z informowaniem przez DFI FILAR o nowych ofertach, przesyłanie wiadomości w formie pisemnej i elektronicznej o stanie wykonania regulaminu. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, ale jest to niezbędne do rejestracji, zawarcia umowy oraz do jej wykonania. Niepodanie tych danych uniemożliwi zawarcie i wykonanie umowy
 4. Dane osobowe Użytkownika nie mogą być udostępnianie jakimkolwiek osobom trzecim. Użytkownik może w każdym czasie żądać zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych.
 5. W celach określonych w ust. 1 przetwarzane mogą być następujące dane osobowe:
  • imię i nazwisko lub nazwa,
  • adres zamieszkania lub dokładny adres siedziby,
  • numery ewidencyjny NIP, REGON, PESEL,
  • numer telefonu kontaktowego,
  • adres poczty elektronicznej,
  • imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu, a ponadto numer telefonu kontaktowego tej osoby oraz adres poczty elektronicznej
  • nr konta bankowego Użytkownika
 6. Administratorem danych osobowych jest DFI FILAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni , adres prowadzonej działalności: Legionów 112/21, 81-472 Gdynia, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 594899, NIP 585-147-29-83, REGON 36336537.

§10. Pliki cookies

 1. DFI FILAR jest upoważniony do stosowania "Cookies" (ciasteczek) czyli plików, zawierających dane informatyczne, w postaci plików tekstowych, które serwer zapisuje na urządzeniu końcowym (w szczególności komputer lub Urządzenie Mobilne) użytkownika Serwisu, tak by odczytać je ponownie przy każdorazowym połączeniu się z Serwisem z tego urządzenia końcowego.
 2. Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800) informujemy, iż podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies jest DFI FILAR. Przedmiotowe działanie odbywa się zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności z ustawą Prawo telekomunikacyjne, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz RODO.
 3. Pliki cookies są ustawiane przy "wejściu" i "wyjściu" z Serwisu, nie są wykorzystywane do identyfikacji czy ustalania tożsamości poszczególnych Użytkowników. Wykorzystywanie Cookies nie powoduje zmian w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (tj. np. komputerze, Urządzeniach Mobilnych) jak i w oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.
 4. Pliki Cookies mogą być wykorzystywane w celu: a. Dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; b. Udoskonalenia Serwisu, poprzez maksymalną indywidualizację treści wyświetlanych dla danego Użytkownika Serwisu; c. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; d. Utrzymania sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; e. W celu zoptymalizowania oferty reklamowej i marketingowej dla danego Użytkownika Serwisu przez Usługodawcę.
 5. W ramach Serwisu stosowane są trzy zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne", "stałe" oraz "zewnętrzne": a. Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczania Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) i służą do obsługi usług wymagających uwierzytelnienia w ramach danego Serwisu; b. "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika i służą do zapamiętania wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizacji interfejsu Użytkownika; c. "Zewnętrzne" pliki cookies (tzw. third parties cookies) umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu oraz dostarczanie użytkownikom treści reklamowych optymalnie dostosowanych do zainteresowań poszczególnych Użytkowników.
 6. Dostępne przeglądarki internetowe w ustawieniach początkowych akceptują pliki cookies. Każdy Użytkownik może jednak sprzeciwić się umieszczaniu plików cookies na jego urządzeniu końcowym. Co do zasady, by zmienić te ustawienia, należy skorzystać z opcji wyłączenia mechanizmu plików cookies w danej przeglądarce internetowej, zarówno na komputerach jak i Urządzeniach Mobilnych. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z istotnych funkcjonalności Serwisu.

§11. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin jest zamieszczony na stronie Serwisu Europpa.eu w zakładce "regulamin", warunkiem korzystania z Serwisu jest jego akceptacja. Regulamin może zostać skopiowany lub wydrukowany, w każdym momencie można go otworzyć również na stronie Europpa.eu
 2. DFI FILAR zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Regulaminie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w momencie ich ogłoszenia. W przypadku braku akceptacji regulaminu Użytkownik powinien usunąć swoje Konto. Nie usunięcie Konta i dalsze korzystanie z Serwisu po zmianie regulaminu jest równoznaczne z jego akceptacją.
 3. Reklamacje należy kierować do DFI FILAR drogą mailową na adres: bok@europpa.eu. Reklamacja powinna zawierać opis sytuacji, której reklamacja dotyczy, oraz opis zastrzeżeń i uwag, a ponadto zawierać imię i nazwisko Użytkownika. W przypadku niekompletnej reklamacji DFI FILAR wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia. Maksymalny termin rozpatrzenia reklamacji Użytkownika wynosi 30 dni od dnia wpłynięcia zgłoszenia reklamacyjnego do Serwisu z możliwością przedłużenia o kolejne 30 dni. O wyniku postępowania reklamacyjnego Użytkownik informowany będzie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przy rejestracji lub w reklamacji. Brak odpowiedzi nie oznacza uznania reklamacji.
 4. W przypadku wejścia w spór - Użytkownik ma prawo skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów w trybie mediacji przez mediatorów Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.
 5. Wykorzystanie jakichkolwiek elementów graficznych, treści, oprogramowania zawartych w Serwisie bez zgody DFI FILAR jest zabronione. Prawa do użytkowania, kopiowania, rozpowszechniania, wykorzystywania danych, części lub całości treści Serwisu Europpa.eu podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 z późn. zm.)