RODO

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W związku ze zmianami w prawie ochrony danych osobowych, w tym wypełniając dyspozycję art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO) przekazujemy Pani/Panu kluczowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych po rejestracji jest DFI FILAR Sp. z o.o, adres prowadzonej działalności: Legionów 112/21, 81-472 Gdynia.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu rejestracji oraz wykonania zawartej przez Panią/Pana umowy inwestycyjnej/umowy pożyczki i szeroko pojętej obsługi Pani/Pana zobowiązania/wierzytelności (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Niezależnie od tej podstawy, przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – w celach podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a także jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora jakim jest zapewnienie ochrony interesów inwestorów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być także podmioty świadczące usługi kurierskie, dostawcy usług teleinformatycznych, firmy, które zapewniają wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów informatycznych Administratora (np. serwisanci oprogramowania), profesjonalni doradcy (np. kancelarie prawne), firmy świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe, firmy świadczące usługi audytorskie (np. niezależni biegli rewidenci), inne firmy wspierające proces windykacji, podmioty, które prowadzą bazy danych w związku z badaniem zdolności kredytowej, a także podmioty świadczące usługi skanowania, drukowania, obsługi korespondencji, archiwizowania i niszczenia dokumentów.

Administrator może przetwarzać w opisanych wyżej celach następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:

  1. dane identyfikacyjne, w szczególności imię i nazwisko, PESEL, numer i seria dokumentu tożsamości;
  2. dane teleadresowe, w szczególności nr telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania;
  3. dane dotyczące zadłużenia i jego obsługi, w szczególności datę zawarcia umowy, sposób jej wykonywania, wysokość zadłużenia, terminy spłaty;
  4. dane dotyczące sytuacji materialnej i osobistej, w tym zawodowej i rodzinnej;
  5. historię aktywności i inwestycji w ramach realizowanej oferty.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do prawidłowego zarządzania inwestycją i/lub pożyczką, ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń, chyba że przepisy prawa (np. księgowe lub podatkowe) będą zobowiązywać administratora do dłuższego przetwarzania tych danych. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przetwarzania Pani/Pana danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, a także – w przypadkach przewidzianych przepisami RODO – usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przenoszenia.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa ochrony danych osobowych (w szczególności RODO).

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez e-mail: bok@europpa.eu, przy czym w przypadku jakichkolwiek pytań lub żądań dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w celu możliwie najszybszego ich rozpatrzenia prosimy o kontakt w pierwszej kolejności z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: bok@europpa.eu